Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 87

Детска градинаДЕТЕЛИНА

 За нас

Детска градина  “Детелина” е общинска детска градина, създадена през 1978г. в гр. Кърджали, квартал “Боровец“.  В ДГ “Детелина” ,са създадени всички условия за работа с деца в позитивна, здравословна, интерактивна и подкрепяща образователна среда.

 Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:         

- равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

- зачитане на техните права, свобода и сигурност;

- зачитане на достойнството им,

-  уважение, грижа и любов към детето;

-  възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

- приобщаване към националните традиции и културни ценности;

 Мисията на ДГ „Детелина “ е:  Създаване на емоционален комфорт и подкрепяща среда. Стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи.

Място където детето да се чувства щастливо и обичано.

Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила.

Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище.

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози,,  които развиват потенциала и творческите способности на децата

Детска градина "Детелина," разполага с психолог- два дена от седмицата, който подпомага по - лесната адаптация на децата, участва в разрешаването на възникнали трудни ситуации, а чрез тренинги и допълнителни дейности , прави престоя на децата още по - нужен и значим.  Той е на разположение на всички родители, които имат нужда да споделят притеснения, впечатления, свързани с техните деца, да получат насоки, а защо не и просто да обсъдят възникнали у тях въпроси.