Свържете се с нас:
              6600, гр. Кърджали, ул. "Иван Вазов" № 87

Детска градинаДЕТЕЛИНА

 Документи


Наименование
Изтегли/ Виж
1.
Закон за ПУО.pdf
2.
Наредба за прием в ДГ.docx
3.
Наредба 8за документите в системата на образованието.pdf
4.
Наредба№5 за предучилищно образование
5.
Програмна система на ДГ "Детелина"
6.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ "Детелина"
7.
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвими трупи на ДГ „Детелина” за учебната 2019/2020г.
8.
Правилник за вътрешния трудов ред
9.
План за работата на комисията по БДП към ДГ "ДЕТЕЛИНА" през учебната 2019/2020 г.
10.
План-програма за обхващане и задържане на децата от ДГ "Детелина"
11.
План за защита при бедствия, аварии и катастрофи
12.
План за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма и Наредба № 8121З-1225/27.09.2017 г.
13.
План за контролната дейност в ДГ ”Детелина” за учебната 2019-2020 г,
14.
Годишен план за учебната 2019/2020 г.
15.
Правилник за дейността на ДГ "Детелина"